Monday, June 22, 2009

More on 663 in parliament..

Puan Teresa Kok Suh Sim [ Seputeh ] minta MENTERI PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan bilakah Kementerian akan
membentangkan peraturan (regulations) yang sepatutnya terkandung
bahawa Building and Common Property (Maintenance & Management Act
2007). Apakah Pesuruhjaya Bangunan (Commission Of Buildings) boleh
mendakwa pemaju yang enggan mengikut arahannya berdasarkan
Seksyen 17(7) dalam akta tersebut.

No comments: